ประกาศผลการสอบคัดเลือกมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม ผลสอบ สอบได้ลำดับที่/
สอบได้บัญชีสำรองที่
แผนการเรียนที่ได้
3121 ด.ญ.เยาวธิดา ปุรณะดี อุบลวิทยาคม ผ่านการคัดเลือก 94 1
3119 ด.ช.ชนม์ณภัทร แสงงาม อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 93 1
3118 ด.ญ.กมลชนก ศิริมงคล อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 92 1
3117 ด.ช.ณัฐภัทร สังข์เงิน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ผ่านการคัดเลือก 91 1
3115 ด.ญ.ธัญรดารินทร์ ชาติกุลพิพัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 90 1
3114 ด.ญ.บุณยาพร ชาลี อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 89 1
3113 ด.ญ.ณพัชญา ไพบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 88 1
3112 ด.ญ.ฉัตรารัตน์ สุบิน สาธิตมหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 87 1
3111 ด.ช.วรเมธ มาศขาว อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 86 1
3110 ด.ช.อลงกรณ์ วงษ์ศรี อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 85 1
3109 ด.ช.อิทธิพัทธ์ โคตรจันทร์ อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 84 1
3108 ด.ช.สุวรรณวัฒน์ สุวรรณะ อนุบาบอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 83 1
3106 ด.ญ.กรวรรณ บรรทอน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ผ่านการคัดเลือก 82 1
3105 ด.ญ.สุประวีณ์ ประสวนศรี อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 81 1
3103 ด.ญ.กุลภัสสร์ วาณิชย์ศิริ อาเวมารีอา ผ่านการคัดเลือก 80 1
3102 ด.ช.สิทธิภาคย์ พันธุ์กว้าง อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 79 1
3101 ด.ช.กันต์ณภัทร วงศ์บา อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 78 1
3097 ด.ญ.อังควิภา รินรุด อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 77 1
3096 ด.ญ.พรปวีณ์ เวทมาหะ บ้านจานตะโนน ผ่านการคัดเลือก 76 1
3094 ด.ช.นัทพงศ์ เหล่าสายเชื้อ อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 75 1
3093 ด.ญ.สกนธวัลย์ ผิวโชติ ทองขาวคำเขื่อนแก้ว ผ่านการคัดเลือก 74 1
3090 ด.ช.ณัฐวัชต์ ในเกษตรธนพัฒน์ บ้านเด็กวารินชำราบ ผ่านการคัดเลือก 73 1
3089 ด.ช.ณัฐชนน ยุวะบุตร มารีย์อุปถัมภ์ ผ่านการคัดเลือก 72 1
3088 ด.ญ.คณิตกุล แก่นคำ มูลนิธวัดศรีอุบลรัตนาราม ผ่านการคัดเลือก 71 1
3086 ด.ช.วีรภัทร แสงประจักษ์ นาจะหลวย กรป กลาง ผ่านการคัดเลือก 70 1
3085 ด.ญ.ปัณพร บ้งพรม อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 69 1
3084 ด.ช.กศิศพงศ์ ทามแก้ว อุบลวิทยาคม ผ่านการคัดเลือก 68 1
3082 ด.ช.พีรพัฒน์ พรมสอน อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 67 1
3076 ด.ช.จักริน วงษ์ตรี อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 66 1
3073 ด.ช.ญาณวุฒิ จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 65 1
3071 ด.ช.เอมิน รอสซิโบ มารีย์นิรมล ผ่านการคัดเลือก 64 1
3070 ด.ญ.ทักษพร พรสี่ อนุบาลบ้านเด็ก ผ่านการคัดเลือก 63 1
3069 ด.ช.วรชัย โชควิวัฒนวนิช อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 62 1
3067 ด.ญ.ฐิติญาพักตร์ เดชปุณสวัสดิ์ บ้านหนองแสง ผ่านการคัดเลือก 61 1
3066 ด.ช.ภูธเนศ คงคำลี มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ผ่านการคัดเลือก 60 1
3065 ด.ช.รัชชานนท์ พากเพียร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 59 1
3064 ด.ญ.วรญา พรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 58 1
3063 ด.ญ.สุชัญญา พันธุ์คำ อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 57 1
3062 ด.ช.ชัยปกรณ์ น้อยทรง ยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ผ่านการคัดเลือก 56 1
3061 ด.ช.รชต พลเยี่ยม เขื่องใจเจริญราษฎร์ ผ่านการคัดเลือก 55 1
3060 ด.ญ.ปรัษฐา แสงสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 54 1
3057 ด.ญ.พิมพกาณฑ์ พฤกษ์ไกรเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 52 1
3056 ด.ช.ธราเทพ ศรีสมบัติ บ้านคำไหล ผ่านการคัดเลือก 51 1
3055 ด.ญ.กัลยกร หมอนิล อุบลวิทยาคม ผ่านการคัดเลือก 50 1
3053 ด.ช.ปภังกร ศุภโกศล อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ผ่านการคัดเลือก 49 1
3052 ด.ญ.อลิน อุ่นใจ อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 48 1
3050 ด.ช.จิรวัฒน์ กฤติวัฒนพงษ์ บ้านเด็กวารินชำราบ ผ่านการคัดเลือก 47 1
3049 ด.ญ.ภัคญดา คุณาคุณ อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 46 1
3048 ด.ช.ณัฐเศรษฐ เทพรงทอง อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ผ่านการคัดเลือก 45 1
3047 ด.ญ.ชนิตพิชชา เชิดชูนิตย์ อนุบาลยโสธร ผ่านการคัดเลือก 44 1
3046 ด.ช.ภูมิภัคนันท์ ชมสินทรัพย์มั่น สาธิตราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 43 1
3045 ด.ช.กิตติกร คงทน บ้านเรียนกิตติกร ( Home school จดเขต สพฐ ยโสธร เขต 2) ผ่านการคัดเลือก 42 1
3044 ด.ญ.พิงค์บุญ ทรัพย์ศิริ บ้านหนองแสง ผ่านการคัดเลือก 41 1
3043 ด.ช.อลงกรณ์ จุรัญชัย อนุบาลบ้านเด็ก ผ่านการคัดเลือก 40 1
3042 ด.ช.ศิวกร บัวทอง อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 39 1
3041 ด.ญ.พรนภัส แสงวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 38 1
3040 ด.ญ.ปริณดา ธีระวัฒนสุข อาเวมารีอา ผ่านการคัดเลือก 37 1
3039 ด.ญ.กิตินัดดา เกลื่อนเพชร อนุบาลอุบราชธานี ผ่านการคัดเลือก 36 1
3038 ด.ญ.ภฤศญา ลิมปิทีปราการ ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี2 ผ่านการคัดเลือก 35 1
3037 ด.ช.คมวัฒน์ ช่วงสำโรง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 34 1
3035 ด.ช.ศิริ ศักดิ์ศิรินุกูล อนุบาลอุบล ผ่านการคัดเลือก 33 1
3034 ด.ญ.โปรดปราณ ทองเถาว์ อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 32 1
3033 ด.ญ.มาฆพร เกษวงศ์ อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 31 1
3032 ด.ช.ปุณนวิชญ์ ภูสีน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 30 1
3031 ด.ช.ฐาปนันท์ ภูมิพันธุ์ อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 29 1
3030 ด.ช.กฤตภาส ชีรณวาณิช อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 28 1
3029 ด.ญ.วรรณนา ประชุมรักษ์ โรงเรียนฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2 ผ่านการคัดเลือก 27 1
3028 ด.ช.จิรภัทร โสดากุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 26 1
3027 ด.ญ.พิชชา อึ้งวนิชบรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 25 1
3026 ด.ญ.ดากานดา ตั้งบวรชัยสกุล สาธิตราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 24 1
3025 ด.ช.อัสสชิ สุนทราเมธากุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 23 1
3024 ด.ช.พิพิธธน ต้นเกษ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 22 1
3023 ด.ช.วโรดม อารุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 21 1
3022 ด.ญ.มณนภัสร์ น้อมสิทธิกาญจน์ สาธิตราชภัฎมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 20 1
3021 ด.ช.กฤตพจน์ สำเภา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 19 1
3020 ด.ช.กันตพงษ์ สำเภา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 18 1
3019 ด.ญ.อภิชญา กิจทรัพย์ อุบลวิทยาคม ผ่านการคัดเลือก 17 1
3018 ด.ช.ธนกฤต ทองสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 16 1
3017 ด.ช.ชนนน เขียนเดช อุบลวิทยาคม ผ่านการคัดเลือก 15 1
3016 ด.ช.ปุณณวรรธน์ แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 14 1
3015 ด.ช.ชลประทาน วงศ์รักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 13 1
3014 ด.ญ.นรพรรณพร อุทโธ อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 12 1
3013 ด.ญ.ปิยวริญฤดี เอี่ยมพริ้ง ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 ผ่านการคัดเลือก 11 1
3012 ด.ญ.นภษร สารชาติ อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 10 1
3010 ด.ญ.มุทิตา วิทยารักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 9 1
3009 ด.ญ.กัญญาพัชร แซ่เฮง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 8 1
3008 ด.ช.พัชรกฤษฎิ์ ดาสะอาด อนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 7 1
3007 ด.ช.ณัฐรัชต์ แก้วเนตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ผ่านการคัดเลือก 6 1
3006 ด.ญ.วรินทร์ธร บุญลา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 5 1
3004 ด.ญ.ธันยา รัตนะจินดาพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 4 1
3003 ด.ช.ภูธิป เรืองประดับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 3 1
3002 ด.ญ.เอมมิลี โลว อนุบาลอุบล ผ่านการคัดเลือก 2 1
3001 ด.ช.วรัญชิต โทนุสิน อัสสัมชัญอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 1 1