ประกาศผลการสอบคัดเลือกประถมศึกษาปีที่ 1

เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม ผลสอบ สอบได้ลำดับที่/
สอบได้บัญชีสำรองที่
แผนการเรียนที่ได้
2091 ด.ช.อจลวิชญ์ เกตุสิริ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 79 1
2090 ด.ญ.ปารมิตา ไตรไทยธีระ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 78 1
2087 ด.ญ.ภัชราวฎี มาสู่ สาธิต มรภ.อบ. ผ่านการคัดเลือก 77 1
2086 ด.ญ.ธัญญ์พิชชา โสมณวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 76 1
2083 ด.ญ.ปิยธิดา ศุภกุล อนุบาลวัดปรินายก ผ่านการคัดเลือก 75 1
2082 ด.ช.ธีระเดช รุ่งแสนทวี แสงตะวันแรก ผ่านการคัดเลือก 74 1
2081 ด.ญ.กัญญาณัฐ โลมพันธ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฝ่ายอนุบาล ผ่านการคัดเลือก 73 1
2080 ด.ช.วรพิสิษฐ์ โพธิ์ไทร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 72 1
2079 ด.ญ.นภัทร พัฒนกุลดี Ubon adventist international mission school ผ่านการคัดเลือก 71 1
2078 ด.ญ.กรองกานต์ ธงศรี บ้านหนองมุก ผ่านการคัดเลือก 70 1
2077 ด.ญ.ชัญญพัชร์ โกศลศิรศักดิ์ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ผ่านการคัดเลือก 69 1
2076 ด.ญ.สิริจรรยา กิติศรีวรพันธุ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 68 1
2075 ด.ญ.ณิรินทร์รดา ศรีสุรักษ์ แสงตะวันแรก ผ่านการคัดเลือก 67 1
2073 ด.ช.ณเกล้า มณีรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 66 1
2072 ด.ช.พชร พรมจันทร์ เทศบาลสุขสำราญ ผ่านการคัดเลือก 65 1
2071 ด.ช.กาญจน์ กาญจนรุ่ง โรงเรียนสาธิตราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 64 1
2070 ด.ช.วชิรวิทย์ สุวรรณกูฎ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 63 1
2069 ด.ช.วิชญะ พรหมจันทร์ สาธิตราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 62 1
2068 ด.ช.วรท วงศ์อิศเรศ อาเวมารีอา ผ่านการคัดเลือก 61 1
2067 ด.ช.ธนดล ศรีชนะ อาเวมารีอา ผ่านการคัดเลือก 60 1
2066 ด.ญ.พิชชานันท์ นวลจันทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 59 1
2065 ด.ช.ชยานณ บัวใหญ่ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 58 1
2064 ด.ช.กรกันต์ สุทธิประภา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 57 1
2063 ด.ช.คุณภัทร โสดากุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 56 1
2062 ด.ญ.ชญนิน โคตรสังข์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 55 1
2061 ด.ญ.วิชชญา สีหานาม ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 54 1
2060 ด.ญ.วิอันนา เกษรบัว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 53 1
2059 ด.ช.รัชพล พระเนตร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 52 1
2058 ด.ช.ชนกันต์ ฮุนทวีชัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 51 1
2057 ด.ช.อัศม์เดช สุนทราเมธากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 50 1
2056 ด.ญ.อารยา เหลืองพิพัฒน์สร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 49 1
2055 ด.ญ.ชนกชญา พูลทอง สาธิตราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 48 1
2054 ด.ญ.กัญญาภัทร จันตาวงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 47 1
2053 ด.ญ.ภัทรปาลินทร์ ทองสวัสดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 46 1
2051 ด.ญ.ณัฐติณณา บางทราย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 45 1
2050 ด.ช.พัทธดนย์ จำปาสา ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล ผ่านการคัดเลือก 44 1
2049 ด.ช.รณดล นาโควงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 43 1
2048 ด.ช.รัฐคณิน ประพฤติธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 42 1
2047 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา พงษ์ด้วง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 41 1
2046 ด.ญ.พรรณกาญจน์ วงศ์วรรณกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 40 1
2045 ด.ช.คีรินทร์ สิทธิสาตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 39 1
2044 ด.ช.พลกฤต วงษาอาจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 38 1
2041 ด.ช.อชิรวัตติ์ จุฑาพฤทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 37 1
2040 ด.ช.อชิระวัชร์ พานิช สาธิตมหาวิทยาลัยราชัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 36 1
2039 ด.ญ.บุญญาภา สินทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 35 1
2038 ด.ช.ชวิน หมู่วรรณ สาธิต มรภ.อบ. ผ่านการคัดเลือก 34 1
2037 ด.ญ.ฉัตรภัช ป้องสิงห์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 33 1
2036 ด.ญ.ปวริศา เจริญจิตต์ อัญสัมชัญอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 32 1
2035 ด.ช.เตชธรรม ณ รุณ สาธิตราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 31 1
2034 ด.ช.ฌาณภัทร ชลธี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 30 1
2033 ด.ช.ชวโรจน์ สมพร สาธิตราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 29 1
2032 ด.ช.พิชญวัฒน์ สุขฉิมมา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 28 1
2031 ด.ญ.กุลปริยา ิอินทร์ขาว สาธิตราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 27 1
2030 ด.ช.ธัญชนกานต์ เจริญศรีสันต์ สาธิตฯอุบล ผ่านการคัดเลือก 26 1
2029 ด.ญ.วริศรา อ้วนโพธิ์กลาง สาธิตราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 25 1
2028 ด.ญ.ภัควลัณชญ์ กิตติ์ธนกาญจน์ สาธิราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 24 1
2027 ด.ช.เต็งหนึ่ง แก้วใส สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 23 1
2026 ด.ช.ตยาคี ถาศักดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 22 1
2025 ด.ช.ธนินทร์ จันณิชาสกุล โรงเรียนสาธิตราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 21 1
2024 ด.ช.กันต์ธนัท จำปาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 20 1
2023 ด.ช.สิรภัค แก้วแดง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 19 1
2022 ด.ช.ณคุณ ชัยศรีสวัสดิ์สุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 18 1
2019 ด.ญ.ณฐพร เผ่าภูรี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านเด็กเปี่ยมสุข เนอสเซอรี่ สคูล ผ่านการคัดเลือก 17 1
2018 ด.ช.เฉลิมชาติ สุขปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 16 1
2017 ด.ช.ณภัทร คืนดี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 15 1
2016 ด.ญ.พิมวลัย การะกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 14 1
2015 ด.ญ.นิลนารา กิ่งสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชฑานี ผ่านการคัดเลือก 13 1
2014 ด.ญ.กวิสรา สมบูรณ์ค้ำชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 12 1
2013 ด.ญ.กมลพิชญ์ สมบูรณ์ค้ำชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 11 1
2012 ด.ญ.นวพร ตั๊นสกุล ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย พรรณวรินทร์ มอนเทสซอริ ผ่านการคัดเลือก 10 1
2011 ด.ช.สรวิชญ์ ท่าเมือง โพนเเพง ผ่านการคัดเลือก 9 1
2008 ด.ช.ธนศักดิ์ ไชยโย ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย ผ่านการคัดเลือก 8 1
2007 ด.ช.เพชรพีรัช แสงเพ็ชรไพโรจน์ ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ ผ่านการคัดเลือก 7 1
2006 ด.ญ.นิชาภา ตาลน้อย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 6 1
2005 ด.ญ.ปานวรา สันดุษฎี แสงตะวันแรก ผ่านการคัดเลือก 5 1
2004 ด.ญ.ประวีร์ณัฐ สมจันทร์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 4 1
2003 ด.ญ.รินรดา พิมพบุตร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 3 1
2002 ด.ญ.ฤทัยชนก บุญสนิท สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านเด็กเปี่ยมสุข เนอสเซอรี่ สคูล ผ่านการคัดเลือก 2 1
2001 ด.ช.ฐานพัฒน์ ลาภสาร มารีย์นิรมล ผ่านการคัดเลือก 1 1