ประกาศผลการสอบคัดเลือกอนุบาลปีที่ 1

เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม ผลสอบ สอบได้ลำดับที่/
สอบได้บัญชีสำรองที่
แผนการเรียนที่ได้
1115 ด.ญ.ดารินทร์ บัวทองจันทร์ กองบิน21 ผ่านการคัดเลือก 80 1
1114 ด.ช.อคิณ เกตุสิริ ผ่านการคัดเลือก 79 1
1113 ด.ญ.ปุณรดา เจริญผลอนันต์ ผ่านการคัดเลือก 78 1
1112 ด.ญ.กวิสรา จิตติละอองวงศ์ ผ่านการคัดเลือก 77 1
1110 ด.ญ.จิณณ์วรัชญา โพธิ์แก้ว ผ่านการคัดเลือก 76 1
1109 ด.ญ.กชมน ดอกอินทร์ ผ่านการคัดเลือก 75 1
1107 ด.ญ.บงกชรัตน์ สืบสนิท ผ่านการคัดเลือก 74 1
1106 ด.ช.ชวินวัฒน์ อุปมา - ผ่านการคัดเลือก 73 1
1103 ด.ญ.เฌอริตา แก้วจันทร์ - ผ่านการคัดเลือก 72 1
1098 ด.ช.พบธรรม สะใบ ผ่านการคัดเลือก 71 1
1097 ด.ญ.ภัคชญา ศรีทอง - ผ่านการคัดเลือก 70 1
1096 ด.ช.ณทัธ เสือสา ผ่านการคัดเลือก 69 1
1095 ด.ช.คณิศร สินเติม ก้าวแรก พรีสคูล ผ่านการคัดเลือก 68 1
1093 ด.ช.ปิยังกูร สมนึก ผ่านการคัดเลือก 67 1
1092 ด.ญ.ภัทรนันท์ คำโพธิ์ทอง ผ่านการคัดเลือก 66 1
1091 ด.ช.ชัชรัณ ทัดทาน ผ่านการคัดเลือก 65 1
1090 ด.ช.จตุรภัทร อุ่นจิตร ผ่านการคัดเลือก 64 1
1089 ด.ญ.ชนากานต์ สายสุวรรณ์ ผ่านการคัดเลือก 63 1
1087 ด.ญ.วรรณ์วรรธน์ ศรีส่วน ผ่านการคัดเลือก 62 1
1086 ด.ช.ณัฐภัทร ชมภูเวียง ผ่านการคัดเลือก 61 1
1085 ด.ญ.เฌอลินน์ดา หมอเมือง บ้านเด็กเปี่ยมสุข ผ่านการคัดเลือก 60 1
1084 ด.ช.กฤชณัท บุญทวี - ผ่านการคัดเลือก 59 1
1082 ด.ญ.ลัลน์ลภัส ลวดทอง พรรณวรินทร์ มอนเทสซอรี่ สคูล ผ่านการคัดเลือก 58 1
1081 ด.ญ.ปกเกศ มณีรัตน์ ผ่านการคัดเลือก 57 1
1080 ด.ญ.ชญานิษฐ์ ทองผุย - ผ่านการคัดเลือก 56 1
1079 ด.ช.พัฒทราทรัพย์ ภาณุมนต์วาที ผ่านการคัดเลือก 55 1
1078 ด.ญ.กมลชนก จงอุตส่าห์ - ผ่านการคัดเลือก 54 1
1077 ด.ญ.ณมน นนทวี ผ่านการคัดเลือก 53 1
1076 ด.ญ.เกศราภรณ์ ตุมกา ผ่านการคัดเลือก 52 1
1074 ด.ญ.พรปวีณ์ ประดา ฮั้วเฉียงกงฮัก ผ่านการคัดเลือก 51
1072 ด.ช.อชิร นิลสระคู ผ่านการคัดเลือก 50 1
1071 ด.ญ.ณัฐนณิชา กนกแก้ว ผ่านการคัดเลือก 49 1
1070 ด.ช.กวินท์ พละสูนย์ ผ่านการคัดเลือก 48 1
1069 ด.ญ.นันทพัทธ์ จตุพรจิราพงศ์ ก้าวแรกพลีสคลู ผ่านการคัดเลือก 47 1
1064 ด.ช.รณภัทร นาโควงศ์ ผ่านการคัดเลือก 46 1
1061 ด.ญ.พรลภัส นิยมวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดูน ผ่านการคัดเลือก 45 1
1059 ด.ช.ธนกฤต ทองเกลี้ยง ก้าวแรกพรีสคูล ผ่านการคัดเลือก 44 1
1058 ด.ช.จิรกฤต สุติรัตนชัย ผ่านการคัดเลือก 43 1
1056 ด.ญ.รวิสรา แสงทอง ผ่านการคัดเลือก 42 1
1055 ด.ช.เธียรวิชญ์ บุญอ่อน ผ่านการคัดเลือก 41 1
1054 ด.ญ.ณิชารีย์ จิรกรฉัตรสกุล ฮั่วเฉียว อุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 40 1
1053 ด.ช.ปุญญพัฒณ์ ชาญเนติกิจ อุ่นไอรักเลิศวัฒนา ผ่านการคัดเลือก 39 1
1051 ด.ช.ฐิติภัทร วงศ์สาลี - ผ่านการคัดเลือก 38 1
1050 ด.ญ.นลินนิภา นาคเพ็ชร ผ่านการคัดเลือก 37 1
1049 ด.ช.ณฐกร สาธุชาติ ผ่านการคัดเลือก 36 1
1046 ด.ญ.ลลิลดา ศุภสร ผ่านการคัดเลือก 35 1
1045 ด.ช.กฤชณัท วิเศษรอด ผ่านการคัดเลือก 34 1
1044 ด.ญ.พาข้าว มายูร ผ่านการคัดเลือก 33 1
1043 ด.ญ.ลลิน แตะต้อง - ผ่านการคัดเลือก 32 1
1041 ด.ช.กฤษฎิ์บัณฑิต แสวงผล ผ่านการคัดเลือก 31 1
1039 ด.ช.พลวัต บุตรทองทิม อนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา ผ่านการคัดเลือก 30 1
1038 ด.ญ.กชพร นันตะเคน ผ่านการคัดเลือก 29 1
1035 ด.ญ.ณัฐณิชา เพิ่มเจริญ ศุนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือก 28 1
1034 ด.ช.ธนกฤต บูรธราศิริ ผ่านการคัดเลือก 27 1
1033 ด.ช.โฬม เรืองผิว อาเวมารีอา อำนาจเจริญ ผ่านการคัดเลือก 26 1
1030 ด.ญ.ไอยดา บุญสุข ผ่านการคัดเลือก 25 1
1028 ด.ช.พรประชา รื่นเริง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ ผ่านการคัดเลือก 24 1
1027 ด.ช.ลธพล พลศรี ผ่านการคัดเลือก 23 1
1026 ด.ช.ชินช์วาคินม์ เขียวอ่อน โรงเรียนฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2 ผ่านการคัดเลือก 22 1
1025 ด.ช.ฮัน ลี ผ่านการคัดเลือก 21 1
1024 ด.ญ.พากุละ วิลามาศ - ผ่านการคัดเลือก 20 1
1023 ด.ญ.พีรัญดา นันท์ดี ผ่านการคัดเลือก 19 1
1022 ด.ญ.ณัฐธิดา หาคำ ผ่านการคัดเลือก 18 1
1020 ด.ช.ต้นกล้า วงษาพรม ผ่านการคัดเลือก 17 1
1019 ด.ช.ภูกิจ ตะวันกุลกิตติ พรรณวรินทร์ มอนเทสซอรี่ สคูล ผ่านการคัดเลือก 16
1017 ด.ช.ปุญญพัฒน์ นามศิริ ผ่านการคัดเลือก 15
1015 ด.ช.ภัทรชนินทร์ นิคม ผ่านการคัดเลือก 14 1
1014 ด.ญ.จิณณ์ เจริญบุญ ผ่านการคัดเลือก 13 1
1013 ด.ญ.กัญญณัช แสนเมือง ผ่านการคัดเลือก 12 1
1012 ด.ช.ศรัณย์นพ อภิชัยพิทยาธร ผ่านการคัดเลือก 11 1
1011 ด.ญ.ธัญชนก นกกลาง ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 ผ่านการคัดเลือก 10 1
1010 ด.ญ.ปภัสชล พิมพบุตร ผ่านการคัดเลือก 9 1
1009 ด.ช.ดนุพัฒน์ สุขปาน ผ่านการคัดเลือก 8 1
1008 ด.ญ.วริษา อุทัยแสน ผ่านการคัดเลือก 7 1
1007 ด.ช.นภัสดล ยงยุทธิ์ ผ่านการคัดเลือก 6 1
1006 ด.ช.วัชรวีร์ กันทะวงษ์ ผ่านการคัดเลือก 5 1
1005 ด.ช.กัณณภัทร จารุการ ผ่านการคัดเลือก 4 1
1004 ด.ญ.พชิรา มงคลนำ ผ่านการคัดเลือก 3 1
1002 ด.ญ.ปัญญ์นภัส ธานี ผ่านการคัดเลือก 2 1
1001 ด.ญ.ลลิล ทองเถาว์ ผ่านการคัดเลือก 1 1