ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม สมัครลำดับที่ 1 สมัครลำดับที่ 2 สมัครลำดับที่ 3 สมัครลำดับที่ 4 สมัครลำดับที่ 5 สมัครลำดับที่ 6 สมัครลำดับที่ 7 เลขที่สอบ ห้องสอบ
48 ด.ญ.กันยารัตน์ พงษ์บริบูรณ์ นารีนุกูล คณิภาษาและเทคโน วิทย์-คณิต 4048 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
47 นายเผ่าภาคิน ทองจันทร์ นารีนุกูล ภาษาเยอรมัน คณิภาษาและเทคโน วิทย์-คณิต ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน 4047 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
46 นายฤชุวิญญ์ ฤทธิยา นารีนุกูล วิทย์-คณิต 4046 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
45 น.ส.ศิตาพร ไชยกมล เซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ คณิภาษาและเทคโน 4045 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
44 นายติณณภพ มีลาภสม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน ภาษาญี่ปุ่น 4044 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
43 ด.ช.โชคพิทักษ์ วัฒนพงศ์ศิริ นารีนุกูล วิทย์-คณิต 4043 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
42 น.ส.นภัสวรรณ รัฐเสรี นารีนุกูล วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน 4042 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
41 น.ส.ขวัญข้าว รูปสง สะพือวิทยาคาร วิทย์-คณิต 4041 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
40 นายณัฐกรณ์ สารส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทย์-คณิต 4040 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
39 น.ส.ธิติกานต์ เคนสุวรรณ เขมราฐพิทยาคม วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน 4039 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
38 ด.ช.กรณัฏฐ์ โอชารส โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน 4038 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
37 น.ส.ฐศรุตยา บุญรัตนาคม โรงเรียนเบญจะมะมหาราช ภาษาญี่ปุ่น คณิภาษาและเทคโน วิทย์-คณิต 4037 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
36 นายอภิวิชญ์ รูปช้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน 4036 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
35 น.ส.กษมาวรรณ มั่งสิน สกลนครพัฒนศึกษา 4035 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
34 น.ส.ณิชา จินดาวุฒิกุล สาธิตอุบล ภาษาจีน 4034 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
33 ด.ญ.ขวัญชนก สัตนันท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน 4033 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
32 นายจิรัฎฐ์ นิยมพานิชพัฒนา นารีนุกูล วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน 4032 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
31 นายกฤติน มากดี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4031 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
30 ด.ช.ศุภชัย สุดยิยม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทย์-คณิต 4030 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
29 ด.ญ.นัฎนิชา พิพัฒนพานิช สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4029 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
28 นายสุพัฒนพงศ์ พรมโลกา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน 4028 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
27 นายภูดิศพันธ์ กลางประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน 4027 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
26 น.ส.ดวงนฤสรณ์ ศรีบูรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน ภาษาจีน 4026 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
25 นายธนกร ไชยวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 4025 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
24 นายธนพล ศรีสงคราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณิภาษาและเทคโน วิทย์-คณิต 4024 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
23 น.ส.สุธีกานต์ แดนดี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ภาษาญี่ปุ่น 4023 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
22 นายจักรพัฒน์ มาลาหอม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4022 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
21 ด.ช.รัฐธีย์ เอกฉันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทย์-คณิต วิทย์-ภาษา คณิภาษาและเทคโน 4021 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
20 น.ส.ชนัญชิดา แก้ววันนา กันทรลักษ์วิทยา วิทย์-คณิต 4020 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
19 นายเป็นหนึ่ง สิมเสมอ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทย์-คณิต 4019 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
18 ด.ญ.มายลิน มิลาร์ เบลล็อค สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทย์-คณิต 4018 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
17 นายปัญญากร แสงแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทย์-คณิต วิทย์-ภาษา ภาษาจีน คณิภาษาและเทคโน 4017 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
16 นายพันธกานต์ พันแสน สถาบันการศึกษาทางไกล ภาษาญี่ปุ่น 4016 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
15 ด.ช.วชิระ โทประพัฒน์ นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก คณิภาษาและเทคโน 4015 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
14 ด.ช.ชนธัญ เชื้อสุจริต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาศาสตร์ 4014 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
13 ด.ช.วิศรุต สุวรรณกูฏ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทย์-คณิต วิทย์-ภาษา 4013 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
12 นายณัฐวรรธน์ เปี่ยมเจริญวุฒิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณิภาษาและเทคโน วิทย์-คณิต 4012 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
11 นายธนภัทร บุญตะวัน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4011 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
10 ด.ญ.กาลัณญุภา โรจนรัตนางกูร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทย์-คณิต 4010 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
9 ด.ช.จีรพัฒน์ หลุมทอง นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 4009 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
8 ด.ญ.สุพิญญา ธานี ลือคำหาญวารินชำราบ คณิภาษาและเทคโน 4008 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
7 ด.ช.สุวิจักขณ์ สมคำตั๋น เดชอุดม วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน 4007 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
6 น.ส.ธนัญญา พินากัน นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 4006 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
5 นายณราเมศ หาระสาร ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ 4005 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
4 ด.ช.ไชยกาล บุญลา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทย์-คณิต คณิภาษาและเทคโน 4004 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
3 ด.ช.ปกป้อง ทองโปร่ง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาษาญี่ปุ่น คณิภาษาและเทคโน 4003 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
2 น.ส.ณญาดา สุภาวดี นารีนุกูล วิทย์-คณิต 4002 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
1 น.ส.เกวลี รูปแก้ว สารวิทยา วิทย์-คณิต 4001 ม.1/1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี