ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม เลขที่สอบ ห้องสอบ
125 ด.ญ.เยาวธิดา ปุรณะดี อุบลวิทยาคม 3121 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
124 ด.ญ.บุญญาดา ศรีเจริญ อนุบาลอุบลราชธานี 3120 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
123 ด.ช.ชนม์ณภัทร แสงงาม อนุบาลอุบลราชธานี 3119 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
122 ด.ญ.กมลชนก ศิริมงคล อนุบาลอุบลราชธานี 3118 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
121 ด.ช.ณัฐภัทร สังข์เงิน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 3117 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
120 ด.ช.อชิรวิชช์ สิทธิพงษ์พร อนุบาลอุบล 3116 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
119 ด.ญ.ธัญรดารินทร์ ชาติกุลพิพัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏอุบลราชธานี 3115 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
118 ด.ญ.บุณยาพร ชาลี อนุบาลอุบลราชธานี 3114 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
117 ด.ญ.ณพัชญา ไพบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3113 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
116 ด.ญ.ฉัตรารัตน์ สุบิน สาธิตมหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 3112 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
115 ด.ช.วรเมธ มาศขาว อนุบาลอุบลราชธานี 3111 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
114 ด.ช.อลงกรณ์ วงษ์ศรี อนุบาลอุบลราชธานี 3110 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
113 ด.ช.อิทธิพัทธ์ โคตรจันทร์ อนุบาลอุบลราชธานี 3109 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
112 ด.ช.สุวรรณวัฒน์ สุวรรณะ อนุบาบอุบลราชธานี 3108 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
111 ด.ช.ณเดช เคนบุปผา อนุบาลอุบลราชธานี 3107 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
110 ด.ญ.กรวรรณ บรรทอน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 3106 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
109 ด.ญ.สุประวีณ์ ประสวนศรี อนุบาลอุบลราชธานี 3105 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
108 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ภูทางนา อนุบาลอุบลราชธานี 3104 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
107 ด.ญ.กุลภัสสร์ วาณิชย์ศิริ อาเวมารีอา 3103 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
106 ด.ช.สิทธิภาคย์ พันธุ์กว้าง อนุบาลอุบลราชธานี 3102 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
105 ด.ช.กันต์ณภัทร วงศ์บา อนุบาลอุบลราชธานี 3101 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
104 ด.ช.ศิวกร ทิพย์สุข อนุบาลอุบลราชธานี 3100 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
103 ด.ช.ปวีณวัช ศรีจันน้อย อุบลวิทยาคม 3099 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
102 ด.ญ.ปุณยนุช ปั้นเกตุ บ้านหนองช้าง 3098 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
101 ด.ญ.อังควิภา รินรุด อนุบาลอุบลราชธานี 3097 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
100 ด.ญ.พรปวีณ์ เวทมาหะ บ้านจานตะโนน 3096 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
99 ด.ญ.ญาดา ธีระบัญชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 3095 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
98 ด.ช.นัทพงศ์ เหล่าสายเชื้อ อนุบาลอุบลราชธานี 3094 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
97 ด.ญ.สกนธวัลย์ ผิวโชติ ทองขาวคำเขื่อนแก้ว 3093 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
96 ด.ญ.อภิชญา ทองอาจ อนุบาลอุบลราชธานี 3126 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
95 ด.ช.ธนโชติ แก้วลี เทศบาลวารินวิชาชาติ 3125 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
94 ด.ช.ยศกฤศ เลื่อมใส มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 3092 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
93 ด.ญ.พิชญา มานะเสน มารีย์นิรมล 3091 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
92 ด.ช.ณัฐวัชต์ ในเกษตรธนพัฒน์ บ้านเด็กวารินชำราบ 3090 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
91 ด.ช.ณัฐชนน ยุวะบุตร มารีย์อุปถัมภ์ 3089 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
90 ด.ญ.คณิตกุล แก่นคำ มูลนิธวัดศรีอุบลรัตนาราม 3088 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
89 ด.ญ.ณัฐรินีย์ ตันสมรส อนุบาลอุบลราชธานี 3087 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
88 ด.ญ.ญานิศา ศรีบุปผา ้บ้านโนนสวรรค์บุณฑริก 3124 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
87 ด.ช.วีรภัทร แสงประจักษ์ นาจะหลวย กรป กลาง 3086 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
86 ด.ญ.ปัณพร บ้งพรม อนุบาลอุบลราชธานี 3085 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
85 ด.ช.กศิศพงศ์ ทามแก้ว อุบลวิทยาคม 3084 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
84 ด.ญ.ชติยา วงศ์สุวรรณ อนุบาลอุบลราชธานี 3083 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
83 ด.ช.พีรพัฒน์ พรมสอน อนุบาลอุบลราชธานี 3082 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
82 ด.ช.สุภทัต พรมขอนยาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 3081 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
81 ด.ญ.สุชานาฎ แสนทวีสุข มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 3080 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
80 ด.ญ.สุพิชญา สาเลศ อนุบาลบ้านเด็ก 3079 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
79 ด.ญ.ปวริศา เงาศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3123 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
78 ด.ญ.ชนัญญา ทองคำ อนุบาลอุบลราชธานี 3078 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
77 ด.ช.ภัคนน สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3122 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
76 ด.ช.กฤษฏ์ แก่นบุปผา อนุบาลอุบลราชธานี 3077 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
75 ด.ช.จักริน วงษ์ตรี อนุบาลอุบลราชธานี 3076 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
74 ด.ญ.กีรจิตต์ตา นิตยสุทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 3075 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
73 ด.ญ.ภูรินัดดา เศวตนิติเนติกุล อนุบาลอุบลราชธานี 3074 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
72 ด.ช.ญาณวุฒิ จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3073 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
71 ด.ญ.ธันยพร นาริกุล อนุบาลอุบลราชธานี 3072 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
70 ด.ช.เอมิน รอสซิโบ มารีย์นิรมล 3071 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
69 ด.ญ.ทักษพร พรสี่ อนุบาลบ้านเด็ก 3070 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
68 ด.ช.วรชัย โชควิวัฒนวนิช อนุบาลอุบลราชธานี 3069 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
67 ด.ญ.จันทวรรณ คำนวนตา อนุบาลอุบลราชธานี 3068 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
66 ด.ญ.ฐิติญาพักตร์ เดชปุณสวัสดิ์ บ้านหนองแสง 3067 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
65 ด.ช.ภูธเนศ คงคำลี มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 3066 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
64 ด.ช.รัชชานนท์ พากเพียร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3065 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
63 ด.ญ.วรญา พรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3064 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
62 ด.ญ.สุชัญญา พันธุ์คำ อนุบาลอุบลราชธานี 3063 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
61 ด.ช.ชัยปกรณ์ น้อยทรง ยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ 3062 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
60 ด.ช.รชต พลเยี่ยม เขื่องใจเจริญราษฎร์ 3061 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
59 ด.ญ.ปรัษฐา แสงสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3060 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
58 ด.ญ.สมิตานัน สุทธัง บ้านหนองแสง 3059 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
57 ด.ญ.พิมพกาณฑ์ พฤกษ์ไกรเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3057 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
56 ด.ช.ธราเทพ ศรีสมบัติ บ้านคำไหล 3056 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
55 ด.ญ.กัลยกร หมอนิล อุบลวิทยาคม 3055 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
54 ด.ช.พิริยะ ณ นคร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล 3054 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
53 ด.ช.ปภังกร ศุภโกศล อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 3053 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
52 ด.ญ.อลิน อุ่นใจ อนุบาลอุบลราชธานี 3052 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
51 ด.ช.ไวทิน บาลแย้ม อนุบาลอุบลราชธานี 3051 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
50 ด.ช.จิรวัฒน์ กฤติวัฒนพงษ์ บ้านเด็กวารินชำราบ 3050 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
49 ด.ญ.ภัคญดา คุณาคุณ อนุบาลอุบลราชธานี 3049 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
48 ด.ช.ณัฐเศรษฐ เทพรงทอง อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 3048 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
47 ด.ญ.ชนิตพิชชา เชิดชูนิตย์ อนุบาลยโสธร 3047 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
46 ด.ช.ภูมิภัคนันท์ ชมสินทรัพย์มั่น สาธิตราชภัฏอุบลราชธานี 3046 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
45 ด.ช.กิตติกร คงทน บ้านเรียนกิตติกร ( Home school จดเขต สพฐ ยโสธร เขต 2) 3045 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
44 ด.ญ.พิงค์บุญ ทรัพย์ศิริ บ้านหนองแสง 3044 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
43 ด.ช.อลงกรณ์ จุรัญชัย อนุบาลบ้านเด็ก 3043 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
42 ด.ช.ศิวกร บัวทอง อนุบาลอุบลราชธานี 3042 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
41 ด.ญ.พรนภัส แสงวงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3041 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
40 ด.ญ.ปริณดา ธีระวัฒนสุข อาเวมารีอา 3040 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
39 ด.ญ.กิตินัดดา เกลื่อนเพชร อนุบาลอุบราชธานี 3039 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
38 ด.ญ.ภฤศญา ลิมปิทีปราการ ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี2 3038 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
37 ด.ช.คมวัฒน์ ช่วงสำโรง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3037 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
36 ด.ญ.ชัญญาณัชภ์ ศุภอรรถกร อนุบาลอุบลราชธานี 3036 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
35 ด.ช.ศิริ ศักดิ์ศิรินุกูล อนุบาลอุบล 3035 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
34 ด.ญ.โปรดปราณ ทองเถาว์ อนุบาลอุบลราชธานี 3034 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
33 ด.ญ.มาฆพร เกษวงศ์ อนุบาลอุบลราชธานี 3033 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
32 ด.ช.ปุณนวิชญ์ ภูสีน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3032 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
31 ด.ช.ฐาปนันท์ ภูมิพันธุ์ อนุบาลอุบลราชธานี 3031 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
30 ด.ช.กฤตภาส ชีรณวาณิช อนุบาลอุบลราชธานี 3030 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
29 ด.ญ.วรรณนา ประชุมรักษ์ โรงเรียนฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2 3029 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
28 ด.ช.จิรภัทร โสดากุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3028 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
27 ด.ญ.พิชชา อึ้งวนิชบรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3027 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
26 ด.ญ.ดากานดา ตั้งบวรชัยสกุล สาธิตราชภัฏอุบลราชธานี 3026 ม.2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
25 ด.ช.อัสสชิ สุนทราเมธากุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3025 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
24 ด.ช.พิพิธธน ต้นเกษ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 3024 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
23 ด.ช.วโรดม อารุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3023 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
22 ด.ญ.มณนภัสร์ น้อมสิทธิกาญจน์ สาธิตราชภัฎมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3022 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
21 ด.ช.กฤตพจน์ สำเภา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3021 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
20 ด.ช.กันตพงษ์ สำเภา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3020 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
19 ด.ญ.อภิชญา กิจทรัพย์ อุบลวิทยาคม 3019 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
18 ด.ช.ธนกฤต ทองสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3018 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
17 ด.ช.ชนนน เขียนเดช อุบลวิทยาคม 3017 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
16 ด.ช.ปุณณวรรธน์ แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3016 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
15 ด.ช.ชลประทาน วงศ์รักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3015 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
14 ด.ญ.นรพรรณพร อุทโธ อนุบาลอุบลราชธานี 3014 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
13 ด.ญ.ปิยวริญฤดี เอี่ยมพริ้ง ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 3013 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
12 ด.ญ.นภษร สารชาติ อนุบาลอุบลราชธานี 3012 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
11 ด.ญ.ชนิตพิชชา เชิดชูนิตย์ อนุบาลยโสธร 3011 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
10 ด.ญ.มุทิตา วิทยารักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3010 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
9 ด.ญ.กัญญาพัชร แซ่เฮง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3009 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
8 ด.ช.พัชรกฤษฎิ์ ดาสะอาด อนุบาลอุบลราชธานี 3008 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
7 ด.ช.ณัฐรัชต์ แก้วเนตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 3007 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
6 ด.ญ.วรินทร์ธร บุญลา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3006 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
5 ด.ช.ศุภวิชญ์ เสงี่ยมศักดิ์ เจริญวิทยา 3005 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
4 ด.ญ.ธันยา รัตนะจินดาพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 3004 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
3 ด.ช.ภูธิป เรืองประดับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3003 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
2 ด.ญ.เอมมิลี โลว อนุบาลอุบล 3002 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี
1 ด.ช.วรัญชิต โทนุสิน อัสสัมชัญอุบลราชธานี 3001 ม.1/2 ชั้น 3 อาคารจามจุรี