สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11 ต.ค. 2566
โดย : นางสุภาพร ดอมไธสง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีแด่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ผู้สอนดีเด่น” รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ประจำปี ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ ๑๓๑ ปี
โดยมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร
.