กิจกรรมโรงธรรมโรงทาน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2566
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์

ในวันที่ 13 มกราคม 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายอนุบาล) ได้จัดกิจกรรมโรงธรรมโรงทาน แจกจ่ายข้าวสาร อาหารแห้งแก่ผู้มาร่วมทำบุญ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น
ปลูกฝังให้เด็กรู้จักเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ดี มีน้ำใจต่อสังคม มีจิตใจโอบอ้อมอารี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
และขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทั้งปัจจัย จำนวน 3,540 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โรงทานกลาง 2,000 บาท กองอำนวยการ 1,540 บาท และรวมถึงข้าวสาร /อาหารแห้งที่ท่านผู้ปกครองได้สนับสนุนมา ในการทำโรงธรรมโรงทานครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จนบันดาลให้ ท่านครอบครัวของท่าน พบแต่ความสุขด้วยเทอญ สาธุ สาธุ
                  </p>
                </div>
                
              </div>
              <div style=