สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

รวมประกาศ รายละเอียด

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2566
โดย : นายวัชรพล ศิริปี

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report  :  SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) รหัสสถานศึกษา 1434011202 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม